ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden toepasselijkheid
– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, werkzaamheden, offertes, aanbiedingen en diensten namens Lotta Designs. 

-Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden nadrukkelijk uit.

-Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 1. Aanbiedingen en offertes 

1.1 Aanbiedingen en offertes van Lotta Designs zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

1.2 Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

1.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het.

1.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 


2.Prijzen 

2.1 Alle prijzen die Lotta Designs hanteert zijn in euro’s exclusief BTW.  

2.2 Alle prijzen op de website van Lotta Designs, kan Lotta Designs te allen tijde wijzigen.

2.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Lotta Designs vastgesteld op grond van het aantal uren.

2.4 De prijs wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven.  

2.5. Lotta Designs is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

2.6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lotta Designs de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

2.7 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

2.8 De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging van 10% of meer. 


3. Betalingen en betalingstermijn 

3.1 Lotta Designs vraagt bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag.

3.2 De tweede 50% dient door de klant achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.  

3.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is.

3.4 Lotta Designs levert het product pas over als het volledige factuur bedrag is voldaan.

4.Gevolgen niet tijdig betalen 

4.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Lotta Designs gerechtigd een rente van 5% per maand in rekening te brengen per 14 dagen, vanaf de dag dat de klant in verzuim is.

4.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Lotta Designs 

4.3 In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Lotta Designs op de klant onmiddellijk opeisbaar. 


5 Herroepingsrecht 

5.1 Annulering dient 30 dagen vooraf schriftelijk te worden geannuleerd. Doet de klant dit later dan 30 dagen, dan is de klant de aanbetaling kwijt.


6 Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Lotta Designs blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.2 Indien Lotta Designs een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en hebben wij het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 


7 Levering 

7.1 De leveringstermijn mag met 14 dagen worden verlengd zonder dat Lotta Designs daardoor in gebreke komt.


8 Levertijd 

8.1 De door Lotta Designs opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

8.2
– De levertijd vangt pas aan dat wij de aanbetaling hebben ontvangen.
– Jouw gegevens, documenten en/of materialen hebben ontvangen.

8.3 Tot dat moment, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan brengen we deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteren wij het, op dat moment, geldende uurtarief. 

8.4 De datum van levering bepalen wij in onderling overleg met jou. Het behalen van de leveringsdatum is mede afhankelijk van jouw inzet. 


9 Verpakking en verzending 

9.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken. 


10 Informatieverstrekking door de klant 

10.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig beschikbaar aan Lotta Designs. 

10.2 Stuurt de klant niet of niet tijdig de informatie, gegevens en documenten door aan Lotta Designs en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 


11.Intellectueel eigendom 

11.1 Lotta Designs behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

11.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotta Designs kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 


12 Klachten 

12.1 De klant dient een door ons geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

12.2 Voldoet een dienst of product niet aan de verwachtingen, dan dient de klant ons daarvan minnen een maand op de hoogte te stellen.


13 Aansprakelijkheid Lotta Desings 
 

13.1 Wij zijn alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet. 

13.2 Wij (Lotta Designs) is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, schade aan derden. 


14 Beveiliging en site updates

14.1 Lotta Designs is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van eventuele webshops en websites.

14.2 Lotta Designs verrichten geen updates aan afgeleverde webshops/websites. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Zie artikel 16.

15 Copyright

15.1 Lotta Designs is de maker van de website en daarom ligt het auteursrecht/copyright bij Lotta Designs. Dat houdt in dat wanneer er aanpassingen aan de layout gedaan moeten worden, dat door Lotta Designs wordt doorgevoerd, of in overleg, met jou zelf. Dit geldt niet voor het eventueel aanpassen van teksten en/of afbeeldingen. 

15.2 De ontwerpen van Lotta Designs hebben een licentie en zijn daarom intellectuele eigendom van Lotta Designs. Ze kunnen niet worden doorverkocht of worden gedeeld zonder overleg. 

16 Update abonnement

16.1 Lotta Designs biedt aan om je website een keer per maand te update, dat houdt in alle nodige updates uit te voeren zodat de software up-to-date blijft en je minder kans hebt om gehackt te worden of dat je website vastloopt. De koste hiervan bedragen €30,- excl. BTW per maand, op basis van een jaar contract hierin zit ook een uur werk per maand voor bijvoorbeeld aanpassingen. Of  €35,- excl. BTW per drie maanden contract. Ook hier zit een uur werp per maand bij.

16.2 Wij werken met Elementor Pro, dit is en page builder van WordPress. Deze moet net als alle andere plugins eens in de zoveel tijd worden geüpdatet, we raden daarom aan om zelf Elementor Pro te instaleren zodat je het zelf kunt updaten, en dingen kunt wijzigen aan de website.  De kosten voor het zelf installeren zijn ongeveer €3,50 per maand, deze betaal je per jaar.